Φωτογραφίες Έργων

Α. ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

MOTOR OIL ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

DRACOIL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε.

Β. ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΚΤΙΡΙΑ

Δ. ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ