Πιστοποιήσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πρωταρχικός στόχος της ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. είναι η παροχή υψηλής ποιότητας έργων & υπηρεσιών υψηλών επιστημονικών και τεχνικών εφαρμογών, ώστε τα προσφερόμενα από αυτήν έργα να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πελάτη & να είναι χρηστικά και ασφαλή για τον τελικό χρήστη.

Με σκοπό να διασφαλισθεί η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας και Υγείας & Ασφάλειας των Εργαζομένων, η Εταιρεία μας ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ΕΝ ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & OHSAS 18001:2007/ ΕΛΟΤ 1801:2008 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

Μέσω αυτού του Συστήματος Διαχείρισης η Εταιρεία μας έχει δεσμευτεί απέναντι στους πελάτες της για τα εξής:

 • Να πραγματοποιεί ό,τι δηλώνει ότι θα πραγματοποιηθεί.
 • Να συμπεριφέρεται με ειλικρίνεια, συνέπεια και σεβασμό στους πελάτες της.
 • Να προσφέρει αξία στους πελάτες της, μέσα από το επίπεδο των προϊόντων που προσφέρει.
 • Να εστιάζει την προσοχή της στους πελάτες της, εξετάζοντας άμεσα τα παράπονά τους, αλλά και προβλέποντας τις επιθυμίες και τις απαιτήσεις τους.
 • Να επενδύει στην εκπαίδευση και βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού της.
 • Να ενθαρρύνει και να υποκινεί τη δημιουργικότητα των εργαζομένων της.
 • Να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα των έργων της με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων της.
 • Να βελτιώνει συνεχώς την απόδοση της λειτουργίας της κάνοντας καλύτερη χρήση των πόρων της.
 • Να εκσυγχρονίζει την οργάνωσή της για να ανταποκρίνεται στις αλλαγές του περιβάλλοντος.
 • Να βελτιώνει την απόδοσή της με την διείσδυση σε νέες αγορές τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό.
 • Να ακολουθεί και να χρησιμοποιεί πρότυπες μεθόδους ελέγχου και πιστοποίησης των προϊόντων της.
 • Να επενδύει σε νέες τεχνολογίες.

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ειδικότερα η πολιτική της Εταιρείας μας σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας αποσκοπεί στα εξής:

 • Εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία.
 • Προστασία της υγείας & ασφάλειας των εργαζομένων της εταιρείας & τρίτων π.χ. επισκεπτών, συμβούλων, περαστικών κ.τ.λ.
 • Αναγνώριση των κινδύνων με στόχο την ανάπτυξη εργονομικών διαδικασιών προς εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση αυτών.
 • Εκτέλεση της εργασίας στο επιθυμητό επίπεδο ποιότητας χωρίς ατυχήματα, τραυματισμούς ή καταστροφές στον εξοπλισμό & τις εγκαταστάσεις.
 • Συστηματική εκπαίδευση των εργαζομένων της εταιρείας μας στα θέματα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.
 • Ξεκάθαρη αναφορά & διασφάλιση κατανόησης όλων των ευθυνών των εργαζομένων σχετικά με θέματα ασφάλειας.
 • Δημιουργία κινήτρων για κάθε υπάλληλο με στόχο τη μείωση ή ακόμα & την εξάλειψη των ανασφαλών ενεργειών & συνθηκών, συμβάλλοντας έτσι σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.
 • Προσπάθεια εξασφάλισης οικονομικών πόρων για τη συνεχή ανάπτυξη καινούργιων τεχνολογιών, συστημάτων & μορφών ελέγχου των εργασιακών κινδύνων.

Με βάση τα ανωτέρω κάθε εργαζόμενος στην εταιρεία δεσμεύεται, κάνοντας χρήση της εκπαίδευσης που του παρέχεται & των μέσων που τίθενται στην διάθεσή του, να τηρεί τις Διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης & να συμβάλει στη διαρκή βελτίωσή του.

Η Πολιτική Ποιότητας-Υ.Α.Ε. εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια παραγωγής έργων & παροχής υπηρεσιών & ανασκοπείται οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο.

Θεωρείται τέλος απαραίτητο να τονισθεί ότι κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της η Εταιρεία μας τηρεί απαρέγκλιτα & σέβεται απόλυτα την διέπουσα Νομοθεσία, Κανονισμούς & Διατάξεις.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. υποστηρίζει & εποπτεύει την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης & υπογράφει την παρούσα Πολιτική Ποιότητας-Υ.Α.Ε..

Πιστοποιήσεις εταιρείας

ISO 9001:2015

ISO 45001:2018

 

Τα πιστοποιητικά της εταιρείας μπορείτε να τα βρείτε & στο μητρώο πελατών του φορέα πιστοποίησης (https://www.mydqs.com/en/customers/customer-database.html).